Dotacje

Ocieplenie budynku, remont elewacji czy dachu to tylko przykładowe wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się wspólnoty mieszkaniowe. Są to nierzadko inwestycje trudne i wymagające wysokich nakładów pieniężnych, których zazwyczaj brakuje. Dlatego też jako zarządca poszukujemy możliwości wsparcia finansowego mieszkańców i korzystamy z programów oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego jak i Urzędy.

Premia Termomodernizacyjna
Głównym celem jest zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, redukcja kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. Przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Wysokość dofinansowania
Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:
  • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
  • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia Remontowa
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie tzw. luki remontowej, co oznacza poprawę stanu przede wszystkim najstarszych budynków cechujących się wysokim zużyciem technicznym i funkcjonalnym. O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.W ramach przedsięwzięć remontowych można zatem przeprowadzić prace związane z remontem budynków, wymianą okien, remontem balkonów lub przebudową, w wyniku której nastąpi ulepszenie.

Wysokość dofinansowania
Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Dotacja celowa
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Miasta Świdnica – wpisanych do rejestru zabytków.  O dotacje mogą ubiegać się posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków, którzy złożą poprawnie opracowany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w ogłoszonym przez Miasto terminie naboru. 

Wysokość dofinansowania
Dotacja nie może przekroczyć 80% wartości kosztorysowej prac lub robót. W przypadku nagłego zagrożenia zabytku dotacja może wynosić:
  • 100% wartości kosztorysowej prac lub robót , a wnioski w tej sprawie przyjmowane są bez określonego terminu.
Inne Telefony Alarmowe

991 
Pogotowie Energetyczne
992 
Pogotowie Gazowe
994 
P.Wodno-Kanalizacyjne
998 
Straż Pożarna
997 
Policja
999 
Pogotowie Ratunkowe
74 851 28 88 
Straż Miejska


Biuro „DOM” Zarząd i Obrót Nieruchomościami 
58-100 Świdnica,
ul.Armii krajowej 29/10


dom@biurodom.com.pl
+ 48 74 853 68 54

Copyright © 2024 Strona internetowa

Design by Graff