Nowe przepisy

5 października 2018r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1716). Ustawowe przekształcenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2019r. Ustawa dotyczy tylko gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, a więc przekształcenie nie będzie możliwe w przypadku lokali użytkowych. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia corocznej opłaty za nabycie prawa własności. Opłata ta będzie odpowiadała wysokością opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na dzień przekształcenia. Jednostki samorządu terytorialnego na mocy ustawy będą miały prawo do waloryzacji opłat z tytułu własności na podstawie wskaźników ogłaszanych przez GUS. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty jednorazowo. W takim przypadku przyznawana będzie bonifikata, a jej wysokość będzie uzależniona od tego czy przekształcenie dotyczy gruntów należących do Skarbu Państwa, czy Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Urzędy będą wydawały właścicielom :
  • zaświadczenia indywidualne dla każdego z lokali zgodnie ze stanem prawnym zawartym w Księgach Wieczystych,
  • zaświadczenia na grunt znajdujący się bezpośrednio pod daną nieruchomością

    6 grudnia 2018r r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy. 
    Zmiana dotyczy ustawowego przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych. Wprowadzono możliwość przekształcenia również nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Copyright © 2022 Strona internetowa

Design by Graff