Odpady problemowe

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady budowlane i remontowe,
  • przeterminowane i niepotrzebne leki.

    więcej informacji o różnych odpadach 

Copyright © 2022 Strona internetowa

Design by Graff