Oferta

Firma Zarząd i Obrót nieruchomościami „DOM”  działa w Świdnicy od początku 1995 r. Funkcjonujemy w ramach spółki zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. W naszej obsłudze znajduje się 200 000 m kw. powierzchni mieszkalnej należącej do Wspólnot Mieszkaniowych.

Naszym celem jest zadowolenie Klienta, co realizujemy między innymi przez: obniżenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej, dostosowanie oferty oraz umowy do indywidualnych potrzeb Klienta, postawienie do dyspozycji wyspecjalizowanej, profesjonalnej i doświadczonej kadry, indywidualne traktowanie potrzeb i możliwości każdej Wspólnoty Mieszkaniowej.


 • Reprezentacja Wspólnoty:
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • przygotowywanie wniosków do Urzędu Miasta w sprawie uzyskania dotacji bezzwrotnej do remontów;
 • przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie premii remontowych i termomodernizacyjnych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa administracyjna:
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu mieszkań , ilości osób zamieszkałych w lokalu;
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych : zawieranie i rozwiązywanie umów na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i oprowadzenia ścieków
 • zawieranie, analiza i negocjowanie umów z firmami świadczącymi usługi zewnętrzne oraz stała ich kontrola;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości : polisa od odpowiedzialności cywilnej i polisa od zdarzeń losowych
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, a także okresowych spotkań informacyjnych z  członkami Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali;
 • prowadzenie głosowania w formie elektronicznej;
 • prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej.
 • potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych;
 • szczegółowe prowadzenie ewidencji liczników wodnych w lokalach wraz z analizą zużycia wody oraz prowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy.

  Obsługa techniczna nieruchomości:
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • zgłaszanie awarii i kontrola ich usuwania .
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych w formie przetargu ofert lub ogłoszenia w prasie;
 • weryfikacja faktur i rachunków kosztowych pod względem merytorycznym i formalnym;
 • zawieranie, analiza i negocjowanie umów z firmami świadczącymi usługi budowlane oraz stała ich  kontrola;
 • pełny nadzór techniczny.
 • Obsługa prawna:
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów ;
 • opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty (statuty, regulaminy porządku domowego, rozliczania wody itp.);
 • obsługa prawna ( zatrudniamy Radcę Prawnego );
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty;
 • przygotowanie i prowadzenie windykacji polubownej;
 • przygotowanie i prowadzenie windykacji sądowej;
 • przygotowanie i nadzorowanie egzekucji komorniczej;
 • występowanie w imieniu Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi.

 • Obsługa bankowo-księgowa:
 • przeprowadzenie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i REGON ;
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty
 • dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach prowadzenia bankowości elektronicznej ;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek na koszty zarządu, wody, centralnego ogrzewania i gazu ;
 • pobieranie i windykacja pożytków z tytułu wynajmu części wspólnych nieruchomości;
 • przygotowywanie planów gospodarczych na dany rok;
 • dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby i oczekiwania właścicieli;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty;
 • weryfikacja faktur pod względem merytorycznym i formalnym;
 • współpraca z bankami udzielającymi kredytów dla Wspólnoty w celu sfinansowania prac remontowych 
  ( przygotowanie wniosku kredytowego, niezbędnych dokumentów oraz obsługa kredytu ).
Inne Telefony Alarmowe

991 
Pogotowie Energetyczne
992 
Pogotowie Gazowe
994 
P.Wodno-Kanalizacyjne
998 
Straż Pożarna
997 
Policja
999 
Pogotowie Ratunkowe
74 851 28 88 
Straż Miejska

Copyright © 2024 Strona internetowa

Design by Graff