RODO

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Administrator Danych osobowych
Administratorem Danych osobowych jest nasza firma tj.: „DOM” Zarząd i Obrót Nieruchomościami z siedzibą w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 29/10

Informacja o Pozyskaniu Danych
Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas składania oświadczeń, dostarczenia dokumentów, zgłaszania awarii,  składania podań i pism bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana w naszej firmie.

Cele Przetwarzania Danych Osobowych
Informujemy, że podane przez Państwa dane przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnie z zawartą umową na administrowanie częścią wspólną nieruchomości. Dane są niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa Osoby, której Dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).
Niniejsza klauzula informacyjna nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem dom@biurodom.com.pl

Copyright © 2024 Strona internetowa

Design by Graff